2012/80891 İhale Kayıt Numaralı “Hologram Tipi Bandrol” İhalesi – Tarih: 19.09.2012 – No: 2012/UM.I-3668

Toplantı No: 2012/056
Gündem No: 26
Karar Tarihi: 19.09.2012
Karar No: 2012/UM.I-3668

Şikayetçi:
Büyük Endüstriyel Ürünler Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti., FERAH CAD. NO : 1 B. ÇAMLICA İSTANBUL
İhaleyin Yapan İdare:
Türkiye Radyo Ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Trt Sıtesı Turan Günes Bulvarı 06109 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
27.08.2012 / 29452
Başvuruya Konu İhale:
2012/80891 İhale Kayıt Numaralı “Hologram Tipi Bandrol” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığıtarafından 18.07.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Hologram Tipi BandrolAlımı” ihalesine ilişkin olarak Büyük Endüstriyel Ürünler Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin 10.08.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.08.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.08.2012tarih ve 29452sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/3199sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetleteklifleri ile beraber sundukları portatif cihazın Teknik Şartname'nin "Holografik Özellikleri" başlıklı maddesinin (h) bendinde öngörülen her iki analizi aynı anda yapamadığı ve bandrollerin fotokopisi okutulduğunda da "geçerli bandrol" mesajı verdiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan maddede cihazın hologram bandrollerde bulunan güvenlik işaretleyicisini kontrol etmesi ve aynı zamanda bandrol üzerinde bulunan barkodu okumasına yönelik düzenleme yapıldığı, idarenin bu iki analizin tek tuşa basılarak veya tek bir işlemle yapılması özelliğini aramasının Teknik Şartname’ye aykırı olduğu, teklif ettikleri cihazın her iki analizi iki farklı tuşla yerine getirebildiği, yapılması gerekenin cihaz üzerinde bulunan iki tuşa arka arkaya basılması olduğu, bu yöntem izlendiğinde ikinci analiz yapılırken cihazın sahte bandrolleri tespit edebileceği ve ekrana "geçerli bandrol" mesajının gelmeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “…(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Holografik Özellikleri” başlıklı maddesinin (h) bendinde “Tek bir portatif cihaz (bütünleşik cihaz) ile hologram bandrollerde bulunan ve taklidi mümkün olmayan güvenlik işaretleyicisi kontrol edilebilmeli ve aynı zamanda hologram bandrol üzerinde bulunan 2D (karekod) barkod okunmalıdır.” düzenlemesine,

Anılan maddenin (k) bendinde ise “Firma belirtilen özelliklere göre numaralandırılmış 20 adet hologram bandrol örneği ve 1 adet bütünleşik cihazı teklif dosyası ile test amacıyla Kurumumuza verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi isteklinin teklifinin, teklifleri ile beraber sundukları portatif cihazın Teknik Şartname'nin "Holografik Özellikleri" başlıklı maddesinin (h) bendinde öngörülen her iki analizi aynı anda yapamadığı ve bandrollerin fotokopisi okutulduğunda da "geçerli bandrol" mesajı verdiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda, idare tarafından Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen “Holografik Özellikleri” başlıklı maddesinin (k) bendi uyarınca 20 adet bandrol örneği ile 1 adet bütünleşik cihazın test amacıyla isteklilerden teklifleri ile beraber sunulmasının istendiği ancak İhale İlanı ve İdari Şartname’de bandrol örnekleri ile bütünleşik cihazın teklifle beraber sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılmadığı görülmüştür. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesi uyarınca yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Bu yönüyle, İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş bir kriter esas alınarak başvuru sahibi tarafından sunulan bandrol örnekleri ve bütünleşik portatif cihaz üzerinden tedarik edilecek malların teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi ve bunun sonucunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlem mevzuata uygun bulunmamıştır.

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının diğer gerekçesi olan teklif edilen bütünleşik portatif cihazın Teknik Şartname'nin "Holografik Özellikleri" başlıklı maddesinin (h) bendinde öngörülen güvenlik işaretleyicisi kontrolü ile 2D (karekod) barkod okuma işlemlerini aynı zamanda yapamadığı hususunda da yukarıda yer verilen tespitler geçerli olmakla birlikte, söz konusu Teknik Şartname maddesinin ifade ettiği anlam konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır. Zira başvuru sahibi tarafından, Teknik Şartname’de yapılan düzenlemenin idarenin iddia ettiği gibi güvenlik işaretleyicisi kontrolü ile 2D (karekod) barkod okuma işlemlerinin aynı zamanda yapılması gerektiği anlamına gelmediği, düzenlemeye göre, adı geçen işlemlerin portatif cihaz tarafından yapılmasının yeterli olduğu, iki işlemin aynı anda, tek tuşla veya tek işlemle yapılması isteniyor idiyse bu hususun ihale dokümanında açık şekilde belirtilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Söz konusu Teknik Şartname maddesinde “Tek bir portatif cihaz (bütünleşik cihaz) ile hologram bandrollerde bulunan ve taklidi mümkün olmayan güvenlik işaretleyicisi kontrol edilebilmeli ve aynı zamanda hologram bandrol üzerinde bulunan 2D (karekod) barkod okunmalıdır.” düzenlemesi yapılmış olupTürk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre “aynı zamanda” sözcüğü “hem de, bununla birlikte” anlamında kullanıldığı gibi “aynı anda” anlamında da kullanılmaktadır. İdare Teknik Şartname’nin söz konusu maddesinde yer alan “aynı zamanda” sözcüğünün “aynı anda” anlamında kullanıldığını belirtmekte, başvuru sahibi ise “aynı zamanda” sözcüğünden “bununla birlikte” anlamını çıkardığını ifade etmektedir.

İhale komisyonu kararı ile idarenin şikâyete verdiği cevaptan “aynı zamanda” sözcüğünün portatif cihazın güvenlik işaretleyicisi kontrolü ile 2D (karekod) barkod okuma işlemlerini aynı anda yapmasının sağlanması amacıyla Teknik Şartname’ye konulduğu anlaşılmaktadır. Ancak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca, Teknik Şartname’deki düzenlemelerin ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekmekte olup “aynı zamanda” sözcüğünün iki farklı anlam taşımasından dolayı Teknik Şartname’nin mevcut halinden hem idarenin hem de başvuru sahibinin iddia ettiği anlamlara ulaşılmasının mümkün olduğu ve bu durumun muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturacağı gibi tedarik edilecek malların ihale dokümanına uygunluğunun tespitinde de ihtilaflara yol açacağı neticesine varılmıştır. Bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle dile getirdiği, “teklifleri ile beraber sundukları portatif cihazın Teknik Şartname'nin "Holografik Özellikleri" başlıklı maddesinin (h) bendinde öngörülen her iki analizi aynı anda yapamadığı ve bandrollerin fotokopisi okutulduğunda da "geçerli bandrol" mesajı verdiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan maddede cihazın hologram bandrollerde bulunan güvenlik işaretleyicisini kontrol etmesi ve aynı zamanda bandrol üzerinde bulunan barkodu okumasına yönelik düzenleme yapıldığı, idarenin bu iki analizin tek tuşa basılarak veya tek bir işlemle yapılması özelliğini aramasının Teknik Şartname’ye aykırı olduğu, teklif ettikleri cihazın her iki analizi iki farklı tuşla yerine getirebildiği, yapılması gerekenin cihaz üzerinde bulunan iki tuşa arka arkaya basılması olduğu, bu yöntem izlendiğinde ikinci analiz yapılırken cihazın sahte bandrolleri tespit edebileceği ve ekrana "geçerli bandrol" mesajının gelmeyeceği” iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca, “İhale komisyonu kararı ile idarenin şikâyete verdiği cevaptan “aynı zamanda” sözcüğünün portatif cihazın güvenlik işaretleyicisi kontrolü ile 2D (karekod) barkod okuma işlemlerini aynı anda yapmasının sağlanması amacıyla Teknik Şartname’ye konulduğu anlaşılmaktadır. Ancak Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca, Teknik Şartname’deki düzenlemelerin ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekmekte olup “aynı zamanda” sözcüğünün iki farklı anlam taşımasından dolayı Teknik Şartname’nin mevcut halinden hem idarenin hem de başvuru sahibinin iddia ettiği anlamlara ulaşılmasının mümkün olduğu ve bu durumun muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturacağı gibi tedarik edilecek malların ihale dokümanına uygunluğunun tespitinde de ihtilaflara yol açacağı neticesine varılmıştır.” gerekçelerine dayanılarak“İhalenin iptaline” karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi yönünde Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmakla beraber;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, İhale dokümanının hazırlanması aşamasında ortaya çıkan, gerek Kanun gerekse ikincil mevzuat ile çelişen nitelikte olan düzenlemeler sebebiyle hak kaybına uğrayabileceğini iddia eden kişilerin başvurması gereken yol ve başvuru şartlarının neler olduğu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 57 nci maddesinde yer alan;

“Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.” düzenlemesi” ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan;

“(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.”düzenlemesi ile açıkça belirlenerek, ihale dokümanında yer alan bir düzenlemeye karşı ancak 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında öngörülen sürelerde ve şekilde bir itirazda bulunulabileceği kabul edilmiştir. Dolayısı ile dokümana itiraz yolunun kullanılmaması sebebiyle aleyhine bir başvuru bulunmayan ihale dokümanındaki düzenlemenin mevcut hali ile uygulanması ve ihalenin, ihale dokümanda yer alan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “…(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir…” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde;

“(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Holografik Özellikleri” başlıklı maddesinin (h) bendinde “Tek bir portatif cihaz (bütünleşik cihaz) ile hologram bandrollerde bulunan ve taklidi mümkün olmayan güvenlik işaretleyicisi kontrol edilebilmeli ve aynı zamanda hologram bandrol üzerinde bulunan 2D (karekod) barkod okunmalıdır.” düzenlemesine,

Anılan maddenin (k) bendinde ise “Firma belirtilen özelliklere göre numaralandırılmış 20 adet hologram bandrol örneği ve 1 adet bütünleşik cihazı teklif dosyası ile test amacıyla Kurumumuza verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi isteklinin teklifinin, teklifleri ile beraber sundukları portatif cihazın Teknik Şartname'nin "Holografik Özellikleri" başlıklı maddesinin (h) bendinde öngörülen her iki analizi aynı anda yapamadığı ve bandrollerin fotokopisi okutulduğunda da "geçerli bandrol" mesajı verdiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İhale komisyonu kararında teklif edilen portatif cihazın fotokopi bandrolleri geçerli bandrol olarak okuduğu hususuna ilişkin olarak “…örnek bandrollerin fotokopisi okutulduğunda cihaz ekranına “geçerli bandrol” ibaresinin geldiği…” şeklinde bir tespit yer almakta olup, idarenin şikayete verdiği cevapta anılan hususa ilişkin olarak “Her ne kadar şikayetçi firma tarafından, cihazın ilk önce barkod okuma işlevinin kullanılması gerektiği ve bu sonuç alındıktan sonra cihazın güvenlik işaretleyicisi kontrol işlevinin kullanılması gerektiği, her iki işlemin de ayrı ayrı yapıldıktan sonra doğru sonuca ulaşılabileceği iddia edilmekte ise de yapılan incelemelerde; cihazdan her iki analizi aynı anda sonuçlandırması beklendiği ve istendiği halde, her iki işlemin ayrı ayrı uygulanmasına rağmen cihazın fotokopi bandrolleri de “geçerli bandrol” şeklinde okuması sonucu ile karşı karşıya kalınmıştır…yapılan incelemelerde örnek bandrollerin fotokopileri okutulduğunda, cihazdan “geçerli bandrol” sonucunun alınması nedeniyle, cihazın çok ciddi güvenlik zafiyeti içerdiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, idare tarafından Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen “Holografik Özellikleri” başlıklı maddesinin (k) bendi uyarınca 20 adet bandrol örneği ile 1 adet bütünleşik cihazın test amacıyla isteklilerden teklifleri ile beraber sunulmasının istendiği ve ihale mevzuatının idarelere verdiği yetki ve yüklediği sorumluluk çerçevesinde, ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olarak, istekliler tarafından sunulan bandrol örnekleri ve bütünleşik portatif cihaz üzerinden tedarik edilecek malların teknik şartnameye uygunluğunun denetlendiği, ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin şikâyetine verilen cevapta yer alan ifadelerden, yapılan işlemler sonucunda, istekli tarafından teklif edilen cihazın fotokopi olan bandrol örneklerini geçerli bandrol olarak okuduğunun ve bu durumun ciddi güvenlik problemlerine yol açacağının ihale komisyonu üyeleri tarafından tespit edildiğinin anlaşıldığı, söz konusu değerlendirme işleminin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi gereği ihtiyaçları uygun şartlarla ve zamanında karşılamakla ve yine aynı Kanun’un 37’nci maddesi gereği teknik şartnameye uygun olmayan teklifleri değerlendirme dışı bırakmakla yükümlü olan idarenin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde kabul edilmesi gerektiği,

Başvuruya konu ihalede, her ne kadar, numune istenmesine ilişkin düzenlemenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca idari şartnamede yapılması gerekirken, teknik şartnamede yapıldığı, yukarıda aktarılan değerlendirme uyarınca dokümana bu yönde bir şikayet olmadığı ve ihale tarihinde dokümanın kesinleştiği hususları göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklifinin dokümanın bir parçası olan teknik şartnamede yapılan düzenlemeye dayalı olarak, teklifle birlikte sunulması istenen numunenin yeterlik değerlendirmesinde kullanılması gerektiği hususunun açık olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin, sunduğu numunenin uygun bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece gerçekleştirilen işlemlerin yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi yönünde Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmakla beraber, dokümanda yer alan mevcut düzenlemeye ilişkin olarak herhangi bir şikayet başvurusu bulunmaması nedeniyle, mevcut ihale dokümanına karşı başvuru yolunun tükendiği ve dokümanın kesinleştiği göz önüne alındığında, ihaleye iştirak eden başvuru sahibinin teklifini dokümanın bir parçası olan teknik şartnamede yer alan düzenleme uyarınca değerlendirilerek, değerlendirme dışı bırakan idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğunun değerlendirilmesi nedeniyle, başvuru sahibinin iddialarına yönelik olarak Kurulca verilen kararda yer alan “…,İhale İlanın’da ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş bir kriter esas alınarak başvuru sahibi tarafından sunulan bandrol örnekleri ve bütünleşik portatif cihaz üzerinden tedarik edilecek malların teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi ve bunun sonucunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlem mevzuata uygun bulunmamıştır.” gerekçeye katılmıyorum.

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel