2011/64325 İhale Kayıt Numaralı “Thf Spor Salonu Ve Kompleksi İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi – Tarih: 26.03.2012 – No: 2012/UY.III-1487

Toplantı No: 2012/020
Gündem No: 91
Karar Tarihi: 26.03.2012
Karar No: 2012/UY.III-1487

Şikayetçi:
Soykan İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. BULVARI NO:34/5 MALTEPE / ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı, Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi 06650 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
06.03.2012 / 9134
Başvuruya Konu İhale:
2011/64325 İhale Kayıt Numaralı “Thf Spor Salonu Ve Kompleksi İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.03-.Y.[999].(0266)./2012-37sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı tarafından 23.05.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu ve Kompleksi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Soykan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2012tarih ve 9134sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

1) Başvurunun reddine,

2) Başvuru dilekçelerinin bir örneğinin Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri ihalede, 26.09.2011 tarih ve 2011/UY.III-3165 sayılı Kurul kararı ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde karar verilmesi üzerine açmış oldukları davada, Ankara 2. İdare Mahkemesince 23.12.2011 tarihinde yürütmenin durdurulması yönünde karar verildiği, bunun üzerine, 06.02.2012 tarih ve 2012/MK-28 sayılı Kurul kararı ile, 26.09.2011 tarih ve 2011/UY.III-3165 sayılı kararın iptaline ve bu karara esas teşkil eden başvurunun reddine karar verildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin son fıkrası gereğince, idarelerin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu, Kuruma yapılan başvuru tarihi itibariyle, ihaleyi gerçekleştiren idarenin 06.02.2012 tarih ve 2012/MK-28 sayılı Kurul kararına ilişkin olarak henüz bir işlem tesis etmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevler arasında, ihalelerinbaşlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde anılan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak görevi de sayılmış bulunmaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kararların uygulanması” başlıklı 23 üncü maddesinde ise; “(1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

(2) (Değişik: 03/05/2011- R.G. 27923/2 md) Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

(3) Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihalede, 21.10.2011 tarihinde idare ile 26.09.2011 tarih ve 2011/UY.III-3165 sayılı Kurul kararına esas teşkil eden başvuruyu yapan Ota İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. Yukarıda aktarılan, Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan hükümler, şikâyete konu durumun özelliği çerçevesinde birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra verilen Mahkeme kararının uygulanması amacıyla Kurul tarafından alınan bir kararın eksik ya da yanlış uygulanmasının denetiminin yine Kurumun görev alanında bulunduğu, ancak, kararın henüz uygulanmadığı durumlarda ise Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin son fıkrası kapsamında ise, 06.02.2012 tarih ve 2012/MK-28 sayılı Kurul kararının idareye tebliği sonrasında gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediğinin incelenebilmesi bakımından, konunun ilgili üst idaresine bildirilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ön inceleme konularını sırasıyla düzenleyen birinci fıkrasının (a) bendinde, başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı sayılmış, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği belirtilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) Başvurunun reddine,

2) Başvuru dilekçelerinin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel